Zgłoszenie konkursowe

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres (wymagane)

Adres do korespondencji

Pesel (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Dodaj załącznik (wymagane)

Oświadczenia:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „FRUITSMARTOWE POZDROWIENIA” i akceptuję postanowienia Regulaminu.

Oświadczam, że posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do fotografii, przesyłanych w ramach Konkursu „FRUITSMARTOWE POZDROWIENIA” i przekazuję nieodpłatnie posiadane prawa autorskie z zakresie określonym w art. 50 ustawy o prawach autorskich.
Oświadczam, że przesłane fotografie nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanych fotografii powoduje przeniesienie własności nadesłanego egzemplarza tej fotografii bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na przekazanych fotografiach w ramach Konkursu „FRUITSMARTOWE POZDROWIENIA”. Oświadczam, że posiadam zgody osób trzecich utrwalonych na przekazanych fotografiach na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w publikacjach, wmateriałach pomocniczych, na stronie internetowej, plakatach, folderach promujących Organizatora oraz we wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu realizacji Konkursu „FRUITSMARTOWE POZDROWIENIA”

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji związanych z konkursem drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu przez Innvigo Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 178, dla celów marketingowych (w tym celem otrzymywania informacji handlowych) i statystycznych oraz dla celów analiz rynkowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. Zostałem/-am poinformowany/-a, że mój adres e-mail i numer telefonu komórkowego będą wykorzystane dla wyżej wymienionych celów, jeśli wyraziłem/-am na to zgodę. W każdej chwili mogę odwołać udzieloną zgodę, pisząc do biura Innvigo Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa. Niezłożenie przeze mnie niniejszego oświadczenia należy uznać za brak zgody na przetwarzanie danych na warunkach w nim opisanych, nadal jednak będę mógł/mogła stać się uczestnikiem Konkursu „FRUITSMARTOWE POZDROWIENIA”.

Wyrażam zgodę 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę 

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane i weryfikowane przez administratora danych: Innvigo Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa dla celów prowadzenia Konkursu „FRUITSMARTOWE POZDROWIENIA”. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich udostępnienia nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcjonalności Konkursu „FRUITSMARTOWE POZDROWIENIA”. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych i prawo ich poprawiania.